තොග සීමිතයි දැන්ම මිලදී ගන්න .💟Facial treatmant කරද්දි extracter එකෙන් බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් හෙඩ් ඉවත් කරන එක අසීරුයි පහසුවෙන් ම එම කාර්යය ඉටු කරගන්නට නවතම හඳුන්වා දීම ..😙ඔබට ඕනෑම තැනකට රැගෙන ගොස් ක්‍රියා කරවීමේ හැකියාව ද සමගින් නවතම වැකුම් pore Cleaner අපි ඔබට හඳුන්වා දුන්නා.ගොඩක් සැලෝන් කරන අය මිලදී ගත්තා ඒ වගේම හොඳ ප්‍රතිචාර ලබා දුන්නා
ඒ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි 💟බොහෝ දෙනාගේ මුහුණේ අධික තෙල් ගතිය නිසා වයිට් හෙඩ් blackheads කරදරකාරි විදිහට එනවා එක එක tool පාවිච්චි කරලා මුහුන තුවාල කර ගත්ත කාලෙ ඉවරයි…
පහසුවෙන් ම බ්ලැක් හෙඩ්ස් වයිට් හෙඩ්ස් අධික තෙල් ගතිය ඉවත් කර ගන්න දැන් පුලුවන්…භාණ්ඩ ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවන්නVacuum Pore Cleaner Face Cleaning Blackhead Acne Removal Suction Black Spot Cleaner Facial Cleansing Cosmetology Face MachineInstruction Of Different Heads:
Artificial Probe Head: Skin care. Features absorption ability and activation ability on the surface which can provide skin better massage under the circumstance no harm to skin, as a result getting the effect of removing dead skin, cutin and cleansing skin.Big Circular Hole Head: Blackhead removal. With strong suction, it can remove blackhead, acne on the T zone and face effectively. Slow moving when sucking and stay no more than 2 seconds on the same place in case of redness skin occurs.Small Circular Hole Head: Suction is weak, which can be assisted to remove blackhead where the big head can not reach for cleaner and thorough cleaning.Oval Hole Head: Firming skin, removing fine wrinkles, increasing skin elasticity. Oval shape, looks like iron. Through the soft short repeated suction can firm and lift the skin mildly to enhance the vitality, increase elasticity and eliminate fine lines.Effects:
🌺Remove blackhead, acne, fine lines, dead skin, mites.
🌺Shrink pores, dirt
🌺Clean grease
🌺Fir skin
🌺Eliminate wrinkleHow To Remove Blackhead:
1.Feel the force of suction, familiar with the operation by using it on your hand before on face.
2.Moisturizing with a hot towel for 3-5 minutes for better effect.
3.It is suggested to do facial sauna while sucking the blackhead to keep the skin moist, so that the blackhead can be easy to sucked out and without redness. Moving it slowly along the skin while suction and make sure to stay no more than 2 seconds on the same place, the whole process should not more than 5 minutes.
4.Wash your face with cold water or apply mask to shrink pores.වැඩි විස්තර සදහා