ගෙන්වාගැනීමට ඔබගේ නම ලිපිනය අවශ්‍යකරන භාණ්ඩයේ නම දුරකථන අංක 0758794810 ඉන්බොක්ස් කර ලබාදෙන්න ඇණැවුම් කිරීම හා වැඩි විස්තර සදහා Send Message බොත්තම ඔබා ඉන්බොක්ස් එන්න.