ACTIVE WHITE NIGHT CREAM

ACTIVE WHITE NIGHT CREAM

මෙමගින් ඔබගේ සමට රාත්‍රි කාලයේදී අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා දෙන අතර,සමෙහි ඇති අදුරු ලප සහ කැලැල් මෙන්ම bleeching ආසාදන අවම කරයි...😍😍😍glouthine අඩංගු නිසා සමෙහි පැහැය ඉතාමත් ඉක්මනින් වැඩ් කරන අතර සමට දිප්තිමත් බවක්ද ලබාදෙයි.. 😍😍
රාත්‍රි ආලේපනයකී.❤️

Image may contain: 1 person, text

Ingredients 👇
 Pearl Powder 
Pearl Extract 
Vitamin E
Avacado Oil
White Tea Extract 
 White Sesami Oil
 Glouthine AHA Collagen
සති දෙකෙන් ප්‍රතිපල

No automatic alt text available.

Active White Night Cream ….
* Glowing Skin
* Spot Less
* Rejuvenate Skin.
* Brightening Skin
* Remove Skin Blemishes …
Ingredients :-
* Pearl Powder
* Pearl Extract
* Vitamin E
* Avacado Oil
* White Tea Extract
* White Sesami Oil
* Glouthine AHA Collagen
Results within Two Weeks

Image may contain: text